Leverandørgodkendelse

I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven, har Jammerbugt Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør, til praktisk hjælp og/eller personlig pleje.

I henhold til lov om social service § 91 jævnfør bekendtgørelse nummer 1614 af 12.12.2006 har Jammerbugt Kommune udarbejdet ansøgningsskema og leverandørkontrakt.

Leverandøren skal ud over den indgåede kontrakt efterleve loven ved udførelsen af ydelserne efter kontrakten.

Der er blandt andet tale om, at leverandøren skal stille økonomisk sikkerhed, varetage et uddannelses ansvar, samt medvirke i forhold til det sociale ansvar.

Prisen som leverandøren kan få for ydelserne er udregnet i forhold til gældende regler og indberettet til Frit Valgs databasen. Læs mere om Fritvalgsdatabasen

Endvidere er det muligt at printe formular ved ansøgning om godkendelse som levereandør jævnfør lov om frit valg. 

Kort over kommunens plejedistrikter

Link til Servicestyrelsens fritvalgsblanket

Hvad er hjemmehjælp

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du skal kontakte din kommune for at søge om hjemmehjælp. Det kan du gøre ved at ringe til visitationen i kommunen.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Kommunen skal også overveje muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få i din kommune, hvis du får behov for personlig og praktisk hjælp.

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation: